O Ευρωπαϊκός Νότος δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.


Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Κομισιόν: Δέσμη παραβάσεων Μαΐου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 70 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.
Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την έξαρση της νόσου COVID-19 «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο» και, στις 11 Μαρτίου, τη χαρακτήρισε πανδημία. Μολονότι η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι θα εξακολουθήσει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει στις περιπτώσεις που το κρίνει αναγκαίο, αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η πανδημία της COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα για την καταπολέμησή της ασκούν σημαντική πίεση στις εθνικές διοικήσεις. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις η κρίση μπορεί να επηρεάσει και την ικανότητα των διοικήσεων των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή ενημέρωσε πρόσφατα τα κράτη μέλη ότι παρατείνονται οι προθεσμίες για απαντήσεις στο πλαίσιο εν εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει που είχαν κινηθεί από την αρχή του έτους. Σήμερα αποφασίστηκε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να απαντήσουν εντός τεσσάρων μηνών αντί των συνήθων δύο μηνών σε κάθε προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη που αποστέλλονται στο πλαίσιο της παρούσας δέσμης παραβάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.
Δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης που αφορούν την Ελλάδα ανά τομέα και πεδία πολιτικής της ΕΕ
 
1. Περιβάλλον και αλιεία
Προειδοποιητικές επιστολές
Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Σουηδία να εξασφαλίσουν την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η οδηγία προστατεύει τόσο την ποιότητα του νερού όσο και την ανθρώπινη υγεία, καθώς απαιτεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα αστικά τους λύματα προτού απορριφθούν στο περιβάλλον. Για τους οικισμούς 2.000 κατοίκων και άνω, η επεξεργασία απαιτεί όχι μόνο την απομάκρυνση στερεών ουσιών αλλά και διάσπαση των οργανικών ουσιών με τη χρήση βακτηρίων. Από τα τελευταία στοιχεία που απέστειλε το Βέλγιο σχετικά με τη συμμόρφωση προκύπτει ότι, σε 12 οικισμούς, δεν υποβλήθηκαν όλα τα ύδατα σε κατάλληλη επεξεργασία. Το Βέλγιο καλείται να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία. Από τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα προκύπτει ότι σε 289 οικισμούς τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται με τον κατάλληλο τρόπο και, επιπλέον, δεν υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Οκτώ από αυτούς τους οικισμούς απορρίπτουν λύματα σε ευαίσθητες περιοχές. Η Ελλάδα βασίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό σε «μεμονωμένα και κατάλληλα συστήματα» (π.χ. σηπτικές δεξαμενές) χωρίς, ωστόσο, να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπει η οδηγία για τα συστήματα αυτά. Κατά τη διερεύνηση άλλης υπόθεσης κατά της Σουηδίας λόγω μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέστη σαφές ότι το εν λόγω κράτος μέλος είχε μεταφέρει πλημμελώς στο εθνικό του δίκαιο ορισμένους κανόνες της οδηγίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μέτρηση των παραμέτρων επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές και στα τρία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. 
2. Ενέργεια και κλίμα
Προειδοποιητικές επιστολές
Ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (με εξαίρεση την Κύπρο, βάσει της σχετικής παρέκκλισης) και στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν συμμορφώνονται με ορισμένες από τις διατάξεις του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο [κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938], ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και την εφαρμογή του μηχανισμού αλληλεγγύης. Ο κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις με σκοπό να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην ΕΕ. Έχει καίρια σημασία να υπάρχουν σχέδια προληπτικής δράσης και σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς και σαφείς ρυθμίσεις αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των εν λόγω υποχρεώσεων σε εθνικό επίπεδο. Τα οικεία κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Όπως ορίζεται στη συμφωνία αποχώρησης, το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται πλήρως στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.
3. Δικαιοσύνη
Αιτιολογημένες γνώμες
Δικονομικά δικαιώματα των παιδιών: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο και την Ελλάδα, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [οδηγία (ΕΕ) 2016/800]. Τα παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Δυσκολεύονται να αντιληφθούν τι διακυβεύεται και δεν μπορούν να κατανοήσουν εύκολα τη νομοθεσία και τα δικαιώματά τους. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ειδικά δικαιώματα για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας έως την οριστική καταδίκη. Η εν λόγω οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες της ΕΕ για τα δικονομικά δικαιώματα. Τα κράτη μέλη όφειλαν μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 11 Ιουνίου 2019. Τον Ιούλιο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο και την Ελλάδα, επειδή δεν είχαν μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία. Μετά τις σημερινές αιτιολογημένες γνώμες, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα σχετικά μέτρα. Εάν δεν συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη δικαστική αρωγή
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα που έλαβε για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τη δικαστική αρωγή [οδηγία (ΕΕ) 2016/1919]. Η δικαστική αρωγή είναι ουσιώδης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πράγματι ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο. Η οδηγία προβλέπει δικαίωμα δικαστικής αρωγής ιδίως στα αρχικά στάδια της ποινικής διαδικασίας, το αργότερο πριν από την εξέταση από την αστυνομία, επομένως σε στάδιο κατά το οποίο οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Στις διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το δικαίωμα σε δικαστική αρωγή εφαρμόζεται τόσο στα κράτη μέλη που το εκτελούν όσο και στο κράτος μέλος που το έχει εκδώσει. Η εν λόγω οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες της ΕΕ για τα δικονομικά δικαιώματα. Τα κράτη μέλη όφειλαν μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 5 Μαΐου 2019. Επειδή οι ελληνικές αρχές δεν τήρησαν την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2019. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Εάν δεν συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.
4. Ένωση Ασφάλειας
Αιτιολογημένη γνώμη και προειδοποιητική επιστολή 
Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τους παρόχους δικανικών υπηρεσιών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει σήμερα προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο και αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα που έλαβαν με σκοπό την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου (απόφαση-πλαίσιο 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες επιτρέπουν την εντατικοποίηση της ανταλλαγής εγκληματολογικών πληροφοριών και διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους παρόχους δικανικών υπηρεσιών σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται από τις αρχές επιβολής του νόμου σε άλλο κράτος μέλος, κάτι που καθιστά το έργο τους πιο αποτελεσματικό. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν αυτούς τους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς έως τις 30 Μαΐου 2016. Το Βέλγιο και η Ελλάδα έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο και να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.
5. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών
 
Προειδοποιητικές επιστολές
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειονα μεταφέρουν πλήρως την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή μετέφεραν μόνο εν μέρει στο εθνικό τους δίκαιο την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή είχε επίσης αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, επειδή τα εν λόγω κράτη μέλη δεν είχαν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Τα πρόσφατα σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, ώστε να επιτυγχάνονται η καταπολέμηση του εγκλήματος και η προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Στις 7 Μαΐου η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τις διατάξεις της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έως τις 10 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι τα οικεία κράτη μέλη δεν μετέφεραν εγκαίρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και τα ενθαρρύνει όλα να σπεύσουν να το πράξουν, αναλογιζόμενα τη σημασία που έχουν αυτοί οι κανόνες για το συλλογικό συμφέρον της ΕΕ. Εάν τα κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός τεσσάρων μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.
Αιτιολογημένες γνώμες 
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να εφαρμόσουν ορθά τον κανονισμό ΕΧΠΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα και την Πολωνία να συστήσουν αρμόδια αρχή για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του κανονισμού ΕΧΠΕ [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012] από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (που δεν είναι καταναλωτές). Ο κανονισμός ΕΧΠΕ θεσπίζει τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ, που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για την επεξεργασία των πράξεων πληρωμών σε ευρώ. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα και η Πολωνία δεν έχουν συστήσει την εν λόγω αρμόδια αρχή, η οποία θα είναι σε θέση να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες κατά χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, όπως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή δημόσιες αρχές, λόγω μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό ΕΧΠΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και στην Πολωνία για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός τεσσάρων μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Κινητικότητα και μεταφορές
 
Προειδοποιητικές επιστολές
Ευφυείς μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 10 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να εφαρμόσουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την παροχή σε επίπεδο ΕΕ υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις
Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, λόγω της πλημμελούς εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις. Οι κανόνες αυτοί απαιτούνται δυνάμει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1926, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Συχνά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις από πόρτα σε πόρτα για όσους ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν εθνικά σημεία πρόσβασης που να παρέχουν πληροφορίες για τις πολυτροπικές μετακινήσεις. Τέλος, οι υπηρεσίες πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις θα βοηθήσουν τους επιβάτες να αποκτήσουν μια εικόνα για όλες τις επιλογές μετακίνησης που έχουν στη διάθεσή τους, επισημαίνοντας παράλληλα εκείνες που είναι οι πλέον βιώσιμες. Οι πληροφορίες αυτές θα εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι σε περίπτωση διαταραχών στις μετακινήσεις και θα στηρίζουν τους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Οι οικείες χώρες έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 7 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ και το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να εφαρμόσουν κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν διαβίβασαν πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης. Ειδικότερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν διέθεσαν ψηφιακά, μέσω των εθνικών σημείων πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης (π.χ. τοποθεσία των χώρων στάθμευσης και διαθέσιμες εγκαταστάσεις και ανέσεις), καθώς και με τις θέσεις στάθμευσης που παρέχουν δυναμικές πληροφορίες (π.χ. διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης ή ζωνών προτεραιότητας). Πρόκειται για απαίτηση η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 885/2013, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Οι οδηγοί φορτηγών στην Ευρώπη βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με ανεπαρκείς εγκαταστάσεις στάθμευσης και σχετικές πληροφορίες, με συνέπεια να σταθμεύουν συχνά σε μη προστατευόμενες ή μη ασφαλείς τοποθεσίες. Οι οικείες χώρες έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Η Επιτροπή καλεί 11 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν παρέχουν και δεν χειρίζονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου υπό την ευθύνη τους, και είναι σε θέση να παρέχουν επικοινωνίες ζεύξης δεδομένων. Κάθε κράτος μέλος οφείλει, βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής, να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων είναι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους που διαβιβάζονται μέσω συνδέσμων δεδομένων, οι οποίες συμπληρώνουν τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στο πλαίσιο του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών μεταξύ χειριστών και ελεγκτών και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η προθεσμία για την παροχή και την εκμετάλλευση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων από παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει ουσιαστικά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, με τις οποίες όφειλαν να εξοπλιστούν από τις 5 Φεβρουαρίου 2020. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
Αιτιολογημένη γνώμη και προειδοποιητικές επιστολές 
Πολιτική αεροπορία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί 11 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να ορίσουν έναν φορέα «σωστής νοοτροπίας»
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία, επειδή δεν έχει ορίσει τον φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν έναν φορέα «σωστής νοοτροπίας» για να διασφαλίσει ότι κάθε αναφορά συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια (περιστατικά) στην πολιτική αεροπορία δεν θα τιμωρείται από τους εργοδότες τους ή από τις αρχές των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των ειδικών εξαιρέσεων που αναφέρονται στον κανονισμό. Ο εν λόγω φορέας είναι επίσης αρμόδιος να διασφαλίζει ότι κάθε οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και έχει την έδρα του σε κράτος μέλος θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες που περιγράφουν την εφαρμογή των αρχών της «σωστής νοοτροπίας» εντός του οργανισμού. Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Ισπανία, καθώς ούτε τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν ορίσει έναν φορέα «σωστής νοοτροπίας» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014. Η Επιτροπή καλεί οικεία τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένες γνώμες.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου