O Ευρωπαϊκός Νότος δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.


Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις αντίθετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές στη σλοβακική αγορά τηλεπικοινωνιών

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε από κοινού στη Slovak Telekom και στη Deutsche Telekom και το πρόστιμο που επιβλήθηκε μόνο στη Deutsche Telekom μειώνονται
Η Slovak Telekom είναι ο κατεστημένος τηλεπικοινωνιακός φορέας στη Σλοβακία καθώς και ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός φορέας και πάροχος υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο στο κράτος μέλος αυτό. Μέχρι το 2000, η Slovak Telekom είχε εκ του νόμου μονοπώλιο στη σλοβακική αγορά τηλεπικοινωνιών. Η Deutsche Telekom, εταιρία γερμανικού δικαίου, κατέχει συμμετοχή ποσοστού άνω του 50 % στο κεφάλαιο της Slovak Telekom.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η σλοβακική αγορά τηλεπικοινωνιών άνοιξε στον ανταγωνισμό1. Η Slovak Telekom υποχρεώθηκε ως εκ τούτου να παράσχει στους εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (γραμμές συνδρομητών για την παροχή διαφόρων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) και στις συναφείς υπηρεσίες, υπό συνθήκες διαφανείς, δίκαιες και μη συνεπαγόμενες διακρίσεις.
Με απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 20142, η Επιτροπή έκρινε ότι η επιχείρηση που δημιουργήθηκε από τη Slovak Telekom και τη Deutsche Telekom είχε διαπράξει ενιαία και διαρκή παράβαση   μεταξύ της 12ης Αυγούστου 2005 και της 31ης Δεκεμβρίου 2010 όσον αφορά τις ευρυζωνικές υπηρεσίες στη Σλοβακία. Συναφώς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι επίμαχες πρακτικές αφορούσαν την άρνηση παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στους τοπικούς βρόχους της Slovak Telekom και την επιβολή αθέμιτων τιμών στους εναλλακτικούς φορείς διά της συμπίεσης των περιθωρίων (τιμολογιακής ψαλίδας) μεταξύ των τιμών λιανικής για την υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο και των τιμών χονδρικής για την υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Για την παράβαση αυτή, η Επιτροπή επέβαλε από κοινού στη Slovak Telekom και στη Deutsche Telekom πρόστιμο ύψους 38 838 000 ευρώ. Επιπλέον, στη Deutsche Telekom επιβλήθηκε πρόσθετο πρόστιμο ύψους 31 070 000 ευρώ, λόγω, αφενός, του ότι θεωρήθηκε υπότροπη3 και, αφετέρου, του σημαντικού κύκλου εργασιών της που δικαιολογούσε αυστηρότερη κύρωση.
Οι Slovak Telekom και Deutsche Telekom προσέβαλαν την απόφαση της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τις δύο αποφάσεις του που εκδόθηκαν σήμερα, το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει σε μεγάλο βαθμό τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι η επιχείρηση που δημιουργήθηκε από τη Slovak Telekom και τη Deutsche Telekom είχε ενεργήσει κατά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεώς της. Εντούτοις, ακυρώνει εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής και μειώνει το ύψος των επιβληθέντων προστίμων.
Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά, όπως η Slovak Telekom, την υποχρέωση να παρέχουν αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. Στην περίπτωση αυτή, το ρυθμιστικό πλαίσιο αναγνωρίζει σαφώς την ανάγκη, για τους εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης, να έχουν πρόσβαση στον τοπικό βρόχο της Slovak Telekom, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εμφάνιση και ανάπτυξη ουσιαστικού ανταγωνισμού στη σλοβακική αγορά παροχής υπηρεσιών διαδικτύου υψηλής ταχύτητας. Κατά συνέπεια, προκειμένου να θεμελιώσει τον αντίθετο προς τον ανταγωνισμό χαρακτήρα της συμπεριφοράς της Slovak Telekom, η Επιτροπή δεν ήταν υποχρεωμένη να αποδείξει ότι η πρόσβαση στον τοπικό βρόχο της εν λόγω εταιρίας ήταν απαραίτητη για τους εν δυνάμει ανταγωνιστές αυτής.
Δεύτερον, όσον αφορά το ζήτημα αν η Επιτροπή απέδειξε την ύπαρξη πρακτικής καταλήγουσας σε συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι, προβαίνοντας σε μια ανάλυση «κατ’ έτος» όσον αφορά την περίοδο 2005-2010, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υφίστατο ένα θετικό περιθώριο τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2005. Υπό τις συνθήκες αυτές, για τους τέσσερις αυτούς μήνες, η Επιτροπή ήταν ιδίως υποχρεωμένη να αποδείξει τον εκτοπισμό των ανταγωνιστών λόγω της πρακτικής της συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους. Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, εν προκειμένω, η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η επίμαχη τιμολογιακή πρακτική είχε τέτοιες συνέπειες εκτοπισμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και, ως εκ τούτου, ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση στο μέτρο που ενέχει αυτή την παράλειψη. Λόγω αυτής της εν μέρει ακυρώσεως της επίδικης αποφάσεως, το Γενικό Δικαστήριο μειώνει το ποσό του προστίμου που επιβλήθηκε από κοινού στη Slovak Telekom και στη Deutsche Telekom, από 38 838 000 σε 38 061 963 ευρώ.
Τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, όταν η ευθύνη της μητρικής εταιρίας είναι αμιγώς παρεπόμενη εκείνης της θυγατρικής της, η ευθύνη της πρώτης δύναται να υπερβαίνει την ευθύνη της δεύτερης μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζουν ατομικώς  την προσαπτόμενη στη μητρική εταιρία συμπεριφορά. Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι ο χαρακτηρισμός της μητρικής εταιρίας Deutsche Telekom ως υπότροπης συνιστά παράγοντα που χαρακτηρίζει ατομικώς τη συμπεριφορά της και ο οποίος μπορούσε να δικαιολογήσει την επιβολή σε αυτήν πρόσθετου προστίμου από την Επιτροπή. Αντιθέτως, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι ο κύκλος εργασιών της Deutsche Telekom δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει την ατομική συμπεριφορά της στην τέλεση της επίμαχης παραβάσεως και ότι, επομένως, δεν μπορούσε να αποτελέσει βάση για τον υπολογισμό ενός πρόσθετου προστίμου σε βάρος της.
Για τον λόγο αυτό, το Γενικό Δικαστήριο μειώνει το ποσό του πρόσθετου προστίμου που επιβλήθηκε στη Deutsche Telekom, από 31 070 000 σε 19 030 981 ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου